Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Alpha Three, een venootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Bert Haanstrakade 2-4 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76376923.

 

Lid

Een ieder die een overeenkomst sluit met Alpha Three, teneinde van de faciliteiten van Alpha Three gebruik te kunnen maken;

 

Lidmaatschapsovereenkomst

De overeenkomst tussen een Lid en Alpha Three, welke tot stand komt op één van de wijzen als beschreven in artikel 2.2 en waar deze Lidmaatschapsvoorwaarden een integraal onderdeel van uit maken;

 

 

Lidmaatschapsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zoals weergeven in dit document;

 

 

2 LID WORDEN EN LOOPTIJD
2.1 Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan met de vestiging van Alpha Three op de Bert Haanstrakade 2-4.
2.2 Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan op het moment dat:
(a) het Lid alle verzochte informatie op het inschrijfformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend; of
(b) het Lid alle verzochte informatie in het online inschrijfformulier (toegankelijk via http://www.alphathree.nl) heeft ingevuld en voor akkoord heeft bevestigd.
2.3 Een Lidmaatschapsovereenkomst gaat in op het moment van aangaan daarvan in overeenstemming met artikel 2.2, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.4 Een Lidmaatschapsovereenkomst die is opgesloten op de in artikel 2.2(b) bedoelde wijze kan gedurende veertien (14) dagen na aangaan daarvan worden herroepen door een Lid. Indien de 14e dag in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag.
2.5 Een Lidmaatschapsovereenkomst:
(a) met betrekking tot personal training membership wordt aangegaan voor een vaste initiële looptijd van twaalf (12) maanden en per maand zal worden gefactureerd; of
(c) wordt aangegaan voor 8, 16 of 24 personal training sessies en gedurende deze tijd toegang tot de open gym van Alpha Three, waarbij het aantal sessies bij aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt vastgelegd en vooraf volledig gefactureerd zal worden.
2.6 Na afloop van de vaste initiële looptijd van een Lidmaatschapsovereenkomst wordt de Lidmaatschapsovereenkomst stilzwijgend gestopt.

 

 

3 TOEGANG EN OPENINGSTIJDEN
3.1 Tenzij een additionele ‘add-up’ is overeengekomen, zijn de faciliteiten van een vestiging van Alpha Three uitsluitend toegankelijk voor Leden die hun Lidmaatschapsovereenkomst hebben afgesloten.
3.2 De faciliteiten van Alpha Three (met uitzondering van de lounge) zijn uitsluitend toegankelijk voor Leden. Alpha Three behoudt zich het recht voor om een Lid de toegang tot haar faciliteiten te ontzeggen.
3.3 Een Lid moet elk bezoek aan de faciliteiten van Alpha Three registreren door middel van (a) het inchecken via de app van Alpha Three (b) een WhatsApp bericht sturen naar Alpha Three en laten bevestigen door een werknemer van Alpha Three. 
3.4 Een gebruikersaccount van de Alpha Three app is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het gebuikersaccount van de Alpha Three app en de faciliteiten van Alpha Three mogen uitsluitend gebruikt worden door het Lid.
3.5 De faciliteiten van Alpha Three zijn toegankelijk gedurende de openingstijden zoals van tijd tot tijd weergegeven op http://www.alphathree.nl.
3.6 Alpha Three is te allen tijde gerechtigd haar openingstijden en lesroosters te wijzigen, groepslessen te annuleren of delen van haar faciliteiten (tijdelijk) te sluiten voor onderhoud of anderszins. 

 

Een Lid heeft in een dergelijk geval geen recht op vermindering of restitutie van lidmaatschapsgelden.

 

 

4 PRIJZEN
4.1 Ieder Lid is Alpha Three een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de faciliteiten van Alpha Three, welke vergoeding betaalbaar is in overeenstemming met artikel 5. De toepasselijke verschuldigde vergoeding is:
(a) voor de vaste initiële looptijd van het lidmaatschap, overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst;
(b) voor de periode na afloop van de vaste initiële looptijd van het lidmaatschap, (i) hetzelfde tarief als overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst of (ii), indien het tarief voor de vaste initiële looptijd een eenmalige aanbieding was, het toepasselijke vervolgtarief als overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst;
(c) voor een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten van Alpha Three, overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst.
4.2 Alpha Three behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen. Ten minste vier (4) weken voor een prijswijziging worden de Leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft een Lid het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst binnen vier (4) weken na de bekendmaking op te zeggen. Een Lid is niet gerechtigd om de Lidmaatschapsovereenkomst tussentijds op te zeggen, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet. Als deze laatste prijsaanpassing echter plaatsvindt binnen drie (3) maanden na aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst, dan bestaat het recht tot opzegging.

 

 

5 BETALING EN RESTITUTIE
5.1 De overeengekomen vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten van Alpha Three moet per maand (en voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten van Alpha Three) aan Alpha Three worden betaald. De eerste uiterlijke betalingsdatum van de abonnementskosten is de ingangsdatum van het lidmaatschap. De volgende betalingsdatum is telkens 1 maand na de voorgaande betalingsdatum.
5.2 Betaling moet plaatsvinden door middel van SEPA automatische incasso, welke incasso elke maand plaats zal vinden. Het Lid machtigt Alpha Three om de aan Alpha Three verschuldigde vergoeding door middel van SEPA automatische incasso af te schrijven van diens bankrekening. Het Lid is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening waarvan Alpha Three gemachtigd is de verschuldigde vergoeding te incasseren.
5.3 In afwijking van het vorengaande moet een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten van Alpha Three, bij het aangaan in zijn geheel worden betaald door middel van pinbetaling.

5.4 Betalingen die reeds door Lid zijn gedaan, worden niet gerestitueerd om welke reden dan ook, tenzij sprake is van een geldige herroeping door het Lid in overeenstemming met artikel 2.4.
5.5 Indien de door het Lid verschuldigde vergoeding niet uiterlijk op de desbetreffende betalingsdatum is ontvangen door Alpha Three, is Alpha Three gerechtigd het desbetreffende Lid de toegang tot de faciliteiten van Alpha Three te ontzeggen. Indien het desbetreffende Lid na de eerste betalingsherinnering alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden de wettelijke incassokosten van minimaal €40 in rekening gebracht. Alpha Three is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

 

 

6 CONSUMPTIES OP REKENING
Alpha Three kan (maar is niet verplicht) bepaalde Leden de mogelijkheid te bieden om consumpties van Alpha Three achteraf te betalen door middel van SEPA automatische incasso, in welke geval artikel 5 overeenkomstig van toepassing is.

 

 

7 WIJZIGING VAN DE LIDMAATSCHAPSVORM
7.1 Indien (a) een Lid wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (b) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm in prijs gelijk is of hoger is dan de huidige lidmaatschapsvorm, kan deze Lid te allen tijde overstappen naar een dergelijke nieuwe lidmaatschapsvorm met ingang van de eerstvolgende betalingsdatum. In onderling overleg en tegen bijbetaling van het pro rata verschil tussen de huidige abonnementsvorm en de nieuwe abonnementsvorm, kan de nieuwe abonnementsvorm ook ingaan vóór ingang van de eerst volgende betalingsdatum.
7.2 Indien (i) een Lid wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (ii) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm in prijs lager is dan de huidige lidmaatschapsvorm,
kan deze Lid:
(a) gedurende de initiële looptijd van zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst overstappen naar een dergelijke nieuwe lidmaatschapsvorm na afloop van de initiële looptijd; of
(b) na afloop van de initiële looptijd van zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst overstappen naar een dergelijke nieuwe lidmaatschapsvorm met ingang van de eerstvolgende betalingsdatum.

 

 

8 OPZEGGING, VERHUIZING EN TIJDELIJKE STOPZETTING VAN HET LIDMAATSCHAP

8.1 Anders dan in overeenstemming met artikel 8.3 of 8.4 kan een Lid kan zijn/haar
Lidmaatschapsovereenkomst:
(a) gedurende de vaste initiële looptijd uitsluitend opzeggen tegen het einde van de
desbetreffende vaste initiële looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van die looptijd; of
(b) na afloop van de vaste initiële looptijd uitsluitend opzeggen per de volgende betalingsdatum en met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen voor die betalingsdatum.
8.2 Een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal keren toegang tot de faciliteiten van Alpha Three kan niet worden opgezegd.
8.3 Een Lid kan zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst opzeggen per e-mail aan info@alphathree.nl
8.4 Ingeval van langdurige ziekte, langdurige blessure en/of zwangerschap van het Lid, kan een Lid zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd -na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring- tijdelijk stopzetten dan wel opzeggen per de volgende betalingsdatum. De einddatum van het lidmaatschap zal dan kosteloos worden verlengd met de periode van stopzetting. Het lidmaatschap kan maximaal drie (3) maanden worden stopgezet.
8.5 Indien een Lid een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 10 kilometer van de faciliteiten van Alpha Three, kan een Lid zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd – na overleg en overlegging van een bewijs daarvan – tussentijds opzeggen. De opzegtermijn is standaard 2 maanden. 
8.6 De geldigheid van een lidmaatschap dat alleen recht geeft op een bepaald aantal keren gebruik te maken van de faciliteiten van Alpha Three (een zogenaamde rittenkaart), eindigt 3 maanden (ritten), 5 maanden (16 ritten) of 7 maanden (24 ritten) na ingang van dat lidmaatschap.

 

 

19 PERSONAL TRAINING ABONNEMENTEN
9.1 Indien een vast aantal personal training sessies onderdeel is van de Lidmaatschapsovereenkomst, wordt het overeengekomen vaste aantal personal training sessies als ‘credit’ toegekend aan het Lid aan het begin van elke week. Elke ‘credit’ is geldig gedurende een (1) week na toekenning daarvan, waarna de desbetreffende ‘credit(s)’ vervallen. Verval van een ‘credit’ zal worden bepaald op basis van het ‘first in/first out’-principe. Ongebruikte of vervallen ‘credits’ geven geen recht op restitutie of vermindering van de daarvoor verschuldigde vergoeding.
9.2 Eén ‘credit’ geeft recht op één personal training sessie van 60 minuten door een door Alpha Three aan te wijzen personal trainer, waarbij met de voorkeur van een Lid uitdrukkelijk rekening zal worden gehouden.
9.3 De datum en tijd van een personal training sessie zal in overleg met de desbetreffende personal trainer worden afgestemd.

 

 

10 HUISREGELS

10.1 Ieder Lid dient zich gedurende zijn/haar lidmaatschap te houden aan de toepasselijke huisregels van Alpha Three. Alpha Three is gerechtigd de huisregels van tijd tot tijd te wijzigen.

10.2 Alpha Three heeft het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien (a) het Lid zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar of onaanvaardbaar gedrag (waaronder luidruchtig gedrag en onbetamelijke taalgebruik), (b) het Lid de huisregels van Alpha Three stelselmatig overtreedt of (c) een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van het desbetreffende Lid gebruik maakt van de gebruikersaccount via de app van dat Lid.
10.3 Geplande personal training sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd met behoud van de ‘credit’. Indien een personal training sessie minder dan 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd, zal een ‘credit’ worden afgeschreven van het lidmaatschap. Geplande groepslessen kunnen eveneens tot 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd.

 

 

11 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het gebruik van de faciliteiten van Alpha Three op welke wijze dan ook is geheel voor eigen rekening en risico van het Lid. Een Lid zal zich houden aan alle redelijkerwijs door Alpha Three gegeven aanwijzingen.
11.2 Een Lid is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn/haar fysieke gesteldheid (zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen) en alle informatie te verschaffen waarvan het Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het doen van oefeningen noodzakelijk is.
11.3 Alpha Three en haar bestuurders, werknemers en andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (a) materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van een Lid en/of derden op welke wijze dan ook ontstaan en/of (b) schade, verlies of diefstal van eigendommen van een Lid en/of derden.

 

 

12 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
Alpha Three verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het Privacy Statement op onze website (www.alphathree.nl).

 

 

13 OVERIGE BEPALINGEN
13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen vormen de door het Lid ingevulde inschrijfformulier en deze Lidmaatschapsvoorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Alpha Three en het desbetreffende Lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, aanbiedingen, afspraken en alle andere correspondentie.
13.2 Deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de bestuurders, werknemers en andere hulppersonen van Alpha Three. Voornoemde personen mogen op deze Lidmaatschapsvoorwaarden vertrouwen bij wijze van onherroepelijk derdenbeding om niet.
13.3 Afwijkingen van deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

 

14 WIJZIGING VAN DE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
Alpha Three is gerechtigd deze Lidmaatschapsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De eventueel gewijzigde Lidmaatschapsvoorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap (al dan niet stilzwijgend) wordt verlengd. Ten aanzien van Lidmaatschapsovereenkomsten voor onbepaalde duur geldt dat Alpha Three gerechtigd is de Lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie (3) maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

 

 

15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 Op de Lidmaatschapsovereenkomst en alle overeenkomsten door of met Alpha Three aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen een Lid en Alpha Three of anderszins worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

16 TOT SLOT
16.1 Deze Lidmaatschapsvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 maart 2020 en van toepassing op alle Lidmaatschapsovereenkomsten die met ingang van 1 maart 2020 worden aangegaan.